Osoba odpowiedzialna: Mirosława Nocek.

Opiekun ks. Proboszcz

Dobre i poprawne czytanie jest sztuką. Tym bardziej publiczne czytanie słowa Bożego, oznajmienie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Nikt dotąd nie posiadał takiej sztuki na tyle, aby nie mógł jej bardziej doskonalić ani ulepszać. Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii własną funkcję liturgiczną, stoi więc obowiązek pilnego zdobywania sztuki czytania słowa Bożego. Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien on spełnić z należną czcią i miłością do Pisma św. aby wypowiadane słowo Boże, jako ,,żywe i skuteczne.”

LEKTORZY

Historia posługi lektora

W kościele łacińskim do 1972 r. było to drugie z 4 niższych święceń (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat) udzielane kandydatowi do kapłaństwa w czasie formacji seminaryjnej. 15 sierpnia 1972 r. papież Paweł VI w dekrecie Ministeria Quedam zniósł święcenia niższe w kościele łacińskim, ustanawiając w zamian posługi lektora i akolity.

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje posługi lektorskiej:

Lektor - alumn seminarium duchownego. Z reguły lektorami ustanawiani są klerycy na III roku formacji seminaryjnej. Poza regularnymi posługami, lektor-kleryk może m.in. święcić potrawy wielkanocne w Wielką Sobotę.

Lektor świecki. Lektorzy świeccy przygotowują się z reguły do swojej posługi przez uczestnictwo w kursie lektorskim. Kurs taki obejmuje wykłady z podstaw liturgiki, biblistyki i teologii, a także warsztaty z fonetyki i śpiewu.

W czasie obrzędu ustanawiania lektora, biskup wręcza mu Pismo Święte na znak władzy oficjalnego głoszenia Słowa Bożego.

Posługa lektora w kościele katolickim wiąże się przede wszystkim z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw wszystkich czytań za wyjątkiem Ewangelii.

Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii;

Jeśli nie ma kantora lektor może wykonać psalm responsoryjny.

Bieżące komentarze do czytań:

ŚRODA POPIELCOWA                                                                                                  17 lutego 2021

Liturgia słowa Środy Popielcowej wprowadza nas w czas Wielkiego Postu.

Księga Joela zwraca uwagę, że nawrócenie jest sprawą naszego serca, a nie pustym rytuałem oraz że jest sprawą wspólnoty Ludu Bożego – wspólnym i indywidualnym wołaniem do Pan Boga o Jego łaskę.

Okres postu to czas pojednania z Panem Bogiem, o czym wspomina Święty Paweł Apostoł. Zaznacza, że łaska nie może być przyjmowana na próżno – bez rzeczywistego nawrócenia i bez dziękczynienia.

Ewangelia także zachęca nas do przemiany naszego wnętrza, wskazując na miłość do Pana Boga jako motywację do wysiłku podjęcia jałmużny i postu.

Pozwólmy teraz zagościć słowu Bożemu w naszych sercach, słuchajmy go z uwagą i miłością.

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                  21 lutego 2021

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli chce nam zwrócić uwagę na kilka spraw.

Księga Rodzaju i Pierwszy List Świętego Piotra Apostoła przypominają nam o Bożej miłości do każdego z nas. O tym, że Pan Bóg pragnie nas oczyścić z grzechów, abyśmy zajaśnieli na nowo Jego pięknem. Dlatego dał nam swego Syna, który także doświadczył trudu ludzkiego losu, kuszenia na pustyni i przekazał nam Boże zaproszenie do życia z Nim w wieczności.

Wysłuchajmy słowa Bożego, pozwalając Panu Bogu działać w naszym wnętrzu, aby mogła się wreszcie dokonać przemiana nas samych, abyśmy doświadczyli prawdziwej radości serca.

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                           28 lutego 2021

Pan Bóg pragnie z nami rozmawiać o naszym życiu. Dzisiejsze słowo Boże przypomina nam o Bożym prowadzeniu.

Postawa Abrahama wobec próby, jakiej zostaje poddany przez Pana Boga, a związanej ze złożeniem ofiary z jedynego syna, wskazuje na jego wiarę i pełne zaufanie.

Święty Paweł zaświadcza, że Pan Bóg zawsze staje po stronie człowieka, bo dał nam swojego umiłowanego Syna.

Ewangelijna scena przemienienia Jezusa także uświadamia nam Bożą troskę o nas.

Pozwólmy teraz Panu Bogu, by Jego słowo otworzyło nasze serca.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                       7 marca 2021

Pan Bóg troszczy się o człowieka. O tej prawdzie przypomina nam dzisiaj słowo Boże.

Wyrazem tej troski są przykazania, które Pan Bóg dał, aby uchronić człowieka od nieszczęść.

Szczególnym darem Bożym – mocą i mądrością Bożą, jak mówi Święty Paweł – jest ukrzyżowany Chrystus, który stał się dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem.

Ewangelia przywołuje obraz oczyszczenia świątyni dokonanego przez Pana Jezusa.

Zbawiciel zapowiada także swoją mękę i zmartwychwstanie, czego wielu nie rozumie.

Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego, abyśmy zachowali je w sercu.

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                    14 marca 2021

Pan Bóg cierpliwie pochyla się nad grzesznikiem, o czym przypomina nam dzisiaj słowo Boże.

Druga Księga Kronik wspomina historię króla perskiego, który wzywa lud do odbudowy świątyni jerozolimskiej.

Święty Paweł zwraca uwagę, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu zawsze jest gotowy do dźwignięcia nas z grzechu. Wydał za nas swojego Syna, abyśmy zostali wybawieni z grzechów i mogli przebywać z Nim w wieczności.

Jan Ewangelista zauważa ludzką skłonność do grzechu, do trwania w ciemności. Uwalnia nas z niej jedynie ukrzyżowany Chrystus Pan, który jest naszym uzdrowieniem i życiem wiecznym.

Wysłuchajmy słowa Bożego i pozwólmy mu pocieszyć nasze serca, przyjmując Bożą łaskę.

 

ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY                                    19 marca 2021

Słowo Boże przewidziane na dzisiejszą uroczystość ukazuje nam Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Pozwolił, by słowo Boże wypełniło się w jego życiu. Zaowocowały w nim Boże obietnice oraz oczekiwania pokoleń na szczególną Boża łaskę, jaką było przyjście Mesjasza na świat. Podkreślają to dzisiejsze czytania z Drugiej Księgi Samuela i Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, a także Ewangelia.

Otwórzmy się na słowo Boże, abyśmy potrafili, tak jak Święty Józef, być dobrymi narzędziami w Bożych rękach, przez które przychodzi na świat Boża łaska.

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                            21 marca 2021

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zwraca uwagę na nowe przymierze człowieka z Bogiem, które zostało zawarte w Chrystusie.

Jak zapowiada Księga Jeremiasza, przymierze to będzie wypisane w sercach Ludu Bożego.

Dokonuje się ono przez Pana Jezusa, co podkreślają autor Listu do Hebrajczyków oraz Ewangelia. Złożona przez Syna Bożego Ofiara jest zdrojem łaski zbawienia dla nas wszystkich.

Wsłuchajmy się z uwagą i miłością w słowo Boże, abyśmy poznali, jak wielkie dary otrzymaliśmy od Pana Boga, i jak wielką miłością zostaliśmy obdarzeni.

 

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE                                                                                      25 marca 2021

Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości przywołuje moment zwiastowania narodzin Jezusa Chrystusa oraz podkreśla znaczenie tego faktu w historii ludzkości.

Czytanie z Księgi Izajasza zawiera zapowiedź dziewiczego poczęcia i narodzenia Emmanuela – Boga z nami.

Lektura Listu do Hebrajczyków objaśnia znaczenie faktu wcielenia Syna Bożego dla ekonomii zbawienia, a dialog Maryi z Archaniołem Gabrielem wskaże na Jej posłuszeństwo wobec woli Bożej.

Otwórzmy serca na słowo Boże, abyśmy potrafili żyć nim każdego dnia, jak Maryja, przygotowując mu miejsce w swoim życiu.