• Slider-06.jpg
  • Slider-07.jpg
  • Slider-08.jpg
  • Slider-09.jpg
  • Slider-10.jpg
  • Slider-11.jpg
  • Slider-12.jpg
  • Slider-13.jpg
  • Slider-14.jpg
  • Slider-15.jpg
A A A

>>>>>TUTAJ<<<<<

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Najbliższe spotkanie w 4  czerwca w Domu Parafialnym

o 18:30.

 

***********************************************************************************

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

I Cel i zadania Rady

1. Parafialna Rada Duszpasterska jako instytucja stała w parafii jest organem doradczym proboszcza i tworzą ją – jeżeli są – duszpasterze, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy (parafianie).

2. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, ChL 27, Instrukcja Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła 108-114).

3. Realizując powyższe zadanie, Rada:

a) pomaga w organizacji kultu Bożego;

b) uczestniczy w realizacji programu duszpasterskiego w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;

c) pomaga w animowaniu działalności grup duszpasterskich;

d) proponuje nowe oraz wspiera istniejące inicjatywy duszpasterskie.

II Skład Rady i sposób jej powoływania

4. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady – jeżeli są – wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni lub delegaci domów zakonnych działających na terenie parafii, osoby odpowiedzialne za kościoły filialne;

b) z wyboru: delegat katechetów, delegat akolitów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup duszpasterskich. Wyboru delegata dokonują w swoim gronie również inne istotne parafialne grupy duszpasterskie, które wskazuje proboszcz;

c) z nominacji proboszcza: osoby odznaczające się właściwymi cechami i umiejętnościami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

5. Wakujące miejsce w Radzie uzupełnia się przez nominację proboszcza po wcześniejszej konsultacji z pozostałymi członkami Rady.

6. Podczas pierwszego posiedzenia spośród członków Rady należy wybrać sekretarza Rady, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły należy przechowywać w księdze protokołów spotkań Rady i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii. Sekretarz Rady jest osobą właściwą do kontaktu z Wydziałem Duszpasterskim.

7. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii.

8. Liczba członków Rady powinna być dostosowana do wielkości parafii (minimum 5 osób).

9. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi.

10. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. przyrzeczenie, którego treść stanowi załącznik do statutu.

11. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady, daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji lub opuszczenia parafii.

12. W ciągu jednego miesiąca od powołania każdorazowego składu Rady lub poszczególnych członków proboszcz przedstawia na piśmie skład Rady Biskupowi Koszalińsko-Kołobrzeskiemu.

III. Kadencja i sposób działania Rady

13. Kadencja Rady trwa 3 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu.

14. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ustaje. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać do życia nową Radę albo potwierdzić jej dotychczasowy skład.

15. Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. W szczególnych przypadkach proboszcz może ustanowić spośród członków Rady swojego delegata, zlecając mu przewodniczenie obradom.

16. Porządek zebrania winien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Należy w nich umieścić „wolne głosy” oraz możliwość zgłoszenia spraw do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego zebrania.

17. Wskazane jest, aby posiedzenia Rady odbywały się przynajmniej raz na kwartał. Gdy jest to konieczne, należy zwoływać ją częściej.

18. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.

19. Ewentualne sprawy sporne między Radą duszpasterską a proboszczem rozstrzyga dziekan dekanatu.

20. Instancją odwoławczą i ostateczną dla działania Rady jest Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej.

21. Wydział Duszpasterski organizuje spotkania formacyjno-szkoleniowe w ciągu roku duszpasterskiego, w których przedstawiciel Rady bierze obowiązkowy udział.

22. Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnych Rad Ekonomicznych.

IV Przepisy końcowe

23. Z chwilą ustanowienia powyższego Statutu przestają funkcjonować regulacje zawarte w Statucie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z dnia 1.10.2001 roku (KKWD 10-12/01).

24. Wszelkie zmiany w Statucie, a także jego zniesienie, mogą być dokonane jedynie przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

25. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem … roku na okres próbny 3 lat.

 

Rota przyrzeczenia

„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał(a) sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. W poczuciu odpowiedzialności za Kościół przyrzekam, że będę wspomagał(a) proboszcza w realizacji duszpasterskiej misji parafii. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia”.