A A A

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA / RODZICÓW

 

*******************************************************

Spotkanie młodzieży z klas 7

w niedziele 21 kwietnia (w kościele) o godz. 18:30

 

 

*******************************************************

 

 

 

---------------------

Kandydaci do Bierzmowania w roku 2025

GRUPA 1 - Barbara Jarocińska

1. Arsoba Maja

2. Arsoba Maria

3. Kieda Laura

4. Lechowicz Maja

5. Paszkiewicz Maksymilian

6. Siwiec Adam

7. Wielochowska Kornelia

8. Zbijowska Natalia

 

Kandydaci do Bierzmowania w roku 2025

GRUPA 2 - Wiesława Pańtak

1. Andruszkiewicz Roman

2. Banasiak Julia

3. Chudzik Adrian

4. Gołubowicz Adrian

5. Gołubowicz Nadia

6. Kamiński Cezary

7. Kumorowska Zuzanna

8. Machajewska Patrycja 

9. Pawlak Adam

 

Kandydaci do Bierzmowania w roku 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mały katechizm

ZNAK KRZYŻA
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi; i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy;
Wierzę w coś objawił, Boże
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję;
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości;
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.


Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego na daremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich.
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Błogosławieństwa ewangeliczne
Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni zwani będą synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Dary Ducha Świętego
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar umiejętności
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej.

Uczynki miłosierne wobec ciała
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierne wobec duszy
1. Grzesznych napominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo.

Grzechy cudze
1. Namawiać do grzechu
2. Kazać innym grzeszyć .
3. Zezwalać na cudze grzechy.
4. Pobudzać innych do grzechów.
5. Chwalić grzechy innych.
6. Milczeć widząc cudze grzechy.
7. Nie sprzeciwiać się cudzym grzechom.
8. Pomagać do grzechu.
9. Bronić cudzego grzechu.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Świadome odrzucanie Boga i Jezusa Chrystusa.

2. Zatwardziałe sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

3. Zuchwałe grzeszenie w nadziei Miłosierdzia Bożego.

4. Rozpacz albo zwątpienie w możliwość osiągnięcia łaski Bożej.

5. Zazdroszczenie innym łaski Bożej.

6. Uporczywe trwanie w odmowie pokuty.

 

Sześć prawd wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.