A A A

Osoba odpowiedzialna: Bogusława Bukowska

Opiekun ks. Proboszcz

Dobre i poprawne czytanie jest sztuką. Tym bardziej publiczne czytanie słowa Bożego, oznajmienie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Nikt dotąd nie posiadał takiej sztuki na tyle, aby nie mógł jej bardziej doskonalić ani ulepszać. Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii własną funkcję liturgiczną, stoi więc obowiązek pilnego zdobywania sztuki czytania słowa Bożego. Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien on spełnić z należną czcią i miłością do Pisma św. aby wypowiadane słowo Boże, jako ,,żywe i skuteczne.”

LEKTORZY

Historia posługi lektora

W kościele łacińskim do 1972 r. było to drugie z 4 niższych święceń (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat) udzielane kandydatowi do kapłaństwa w czasie formacji seminaryjnej. 15 sierpnia 1972 r. papież Paweł VI w dekrecie Ministeria Quedam zniósł święcenia niższe w kościele łacińskim, ustanawiając w zamian posługi lektora i akolity.

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje posługi lektorskiej:

Lektor - alumn seminarium duchownego. Z reguły lektorami ustanawiani są klerycy na III roku formacji seminaryjnej. Poza regularnymi posługami, lektor-kleryk może m.in. święcić potrawy wielkanocne w Wielką Sobotę.

Lektor świecki. Lektorzy świeccy przygotowują się z reguły do swojej posługi przez uczestnictwo w kursie lektorskim. Kurs taki obejmuje wykłady z podstaw liturgiki, biblistyki i teologii, a także warsztaty z fonetyki i śpiewu.

W czasie obrzędu ustanawiania lektora, biskup wręcza mu Pismo Święte na znak władzy oficjalnego głoszenia Słowa Bożego.

Posługa lektora w kościele katolickim wiąże się przede wszystkim z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw wszystkich czytań za wyjątkiem Ewangelii.

Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii;

Jeśli nie ma kantora lektor może wykonać psalm responsoryjny.

 

Bieżące komentarze do czytań:

ŚRODA POPIELCOWA                                           22 lutego 2023

Pozory nic nie znaczą. Pan Bóg pragnie naszego serca, naszej przyjaźni i miłości. Dbanie o relację z inną osobą zawsze wymaga wysiłku i poświęcenia, bo kusi nas egoizm, lenistwo i rutyna. Post ma być wydarzeniem wspólnotowym i osobistym, jak powie nam Pan Bóg przez proroka Joela. Z kolei Święty Paweł przypomina nam dziś o czasie, który jest Bożą łaskę. Ważne jest nasze „teraz”, żeby nie zaprzepaścić łaski, którą właśnie otrzymujemy. Pana Boga radują nawet małe akty miłości, takie jak: jałmużna, modlitwa, post – czynione w ukryciu, bo prawdziwa miłość nie szuka rozgłosu, żeby cieszyć się Umiłowanym.

Wejdźmy w głąb naszych serc, otwórzmy je dla Pana Boga na oścież i słuchajmy w nich Pana.

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU        26 lutego 2023

Słowo Boże mówi nam dzisiaj o kuszeniu. Gdy człowiek, jak pierwsi rodzice z Księgi Rodzaju, idzie za podstępnym głosem kusiciela, zdradza Pana Boga i zaraz odkrywa, że jest „nagi”: nie ma niczego, i doświadcza ogromnej pustki. Szatan wie, jak zwodzić, jak przekonać do nieposłuszeństwa i porzucenia woli Bożej. Nie wahał się kusić nawet Syna Bożego. Wybrał, jak zawsze, chwilę słabości, żeby podstępnie nakłaniać do wykorzystania mocy Bożej dla samego siebie; żeby łatwiej się Panu Jezusowi żyło; w sposób pozornie najtańszy, uzyskując władzę i rozgłos, ale będąc okradzionym z wolności. Tylko wytrwałe trzymanie się słowa i woli Pana Boga pozwala przezwyciężyć wyrafinowane pokusy złego.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, wzbudzając w sercu pragnienie wierności Panu Bogu.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU           5 marca 2023

Dziś w liturgii Słowa Pan Bóg zaprasza nas do podjęcia wysiłku wyruszenia z Nim w drogę życia, tak jak Abraham, który został wezwany z ziemi rodzinnej, bo Pan Bóg miał wspaniały plan na jego życie. Tak jak Apostołowie: Piotr, Jakub, Jan – każdy z nich poszedł na Jezusowe wezwanie na Górę Przemienienia. Podobnie Apostoł Paweł zachęca Tymoteusza do „udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą”. Pójście za Bożym wezwaniem zawsze przemienia życie człowieka, czyni je po ludzku niewyobrażalnie owocnym i szczęśliwym.

Pozwólmy Panu Bogu działać w naszych sercach, słuchając i przyjmując Jego słowo.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU        12 marca 2023

Czytany dziś fragment z Księgi Wyjścia przedstawia lud Izraela idący przez pustynię. Jeszcze niedawno śpiewał na chwałę Bożą, a teraz domaga się od Mojżesza wody, mimo cudów, których doświadczył. Fragment z Ewangelii Świętego Jana mówi o spotkaniu przy studni w samo południe. Utrudzony Jezus i Samarytanka o nieciekawej reputacji, która o tak dziwnej porze przychodzi po wodę, chcąc uniknąć trudnych spotkań z ludźmi. Spotkanie z Panem Jezusem zmienia jej życie.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, abyśmy potrafili je przyjąć, zwłaszcza na pustyniach naszego życia i w „najgorętszych porach” dnia.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     19 marca 2020

Człowiek potrzebuje światła. Potrzebują światła oczy naszego ciała i oczy naszej duszy. Ewangelia mówi dziś o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia przez Pana Jezusa. Chory zdaje się widzieć Jezusa sercem, ale faryzeusze, przed którymi staje, choć widzą oczami ciała, nie chcą dostrzec prawdy oczami serca. W pierwszym czytaniu słyszymy o Samuelu, zmartwionym postawą króla Saula, a który jest wezwany do namaszczenia nowego króla. Bardzo różnią się jego ludzkie wyobrażenia od tego, co Pan Bóg przygotował. Święty Paweł zachęca do porzucenia grzechu i życia światłem, które daje nam Chrystus.

Pozwólmy teraz słowu Bożemu rozświetlać wszelkie mroki naszego życia i uzdrawiać nasze spojrzenie.

ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY      20 marca 2023

Słowo Boże było obecne w sercu Józefa, syna Jakuba, Oblubieńca Maryi, przyszłego opiekuna Pana Jezusa. Boże obietnice: ta dana Abrahamowi, o czym przypomina dziś czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, oraz obietnica ogłoszona Dawidowi przez proroka Natana, o której mówi Druga Księga Samuela, były głęboko i mocno osadzone w sercu Józefa. Rozeznał powierzoną mu przez Pana Boga misję opiekuna Syna Bożego, wziął odpowiedzialność i konsekwentnie ją realizował, dbając o Pana Jezusa i Jego Matkę, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia.

Niech słowo Boże, które usłyszymy, pomoże nam otworzyć się na Boże sprawy, przyjąć i wytrwale pełnić wolę Bożą, i nasze powołanie.

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE                                 25 marca 2023

Patrząc na liturgię słowa dzisiejszej uroczystości, odczytujemy w sercu Boży przekaz o podstawowym znaczeniu pokory w słuchaniu słowa Bożego. Król Achaz chce realizować tylko swoje pomysły, nie dopuszcza głosu Pana Boga w swym sercu. Maryja przyjmuje inną postawę. Podejmuje z Aniołem dialog i chce realizować wolę Bożą, mimo że musi zmienić swoje plany. Przyjmuje słowo w pełni – w pokorze, oddając się Panu Bogu do dyspozycji.

Prośmy o pragnienie otwarcia naszego serca dla Pana Boga, abyśmy umieli Go słuchać i oddać się Mu do dyspozycji z radością.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU            26 marca 2023

Niezwykle podnoszące na duchu są dzisiejsze czytania. Mówią one o Panu Bogu, który schodzi na samo dno przepaści, jaką jest nasza śmierć. Wspomina o tym prorok  Ezechiel. Stanie się to, jak mówi Święty Paweł, dzięki Duchowi Bożemu, który w nas zamieszkuje. Niejako ilustracją tych słów jest opowieść o wskrzeszeniu Łazarza, którego dokonuje Pan Jezus. On przyszedł do grobu Łazarza i pojawi się wzruszony przy naszym grobie, aby nas przywrócić do życia.

Słuchajmy słowa Bożego, abyśmy stali się gotowi na spotkanie z Panem Jezusem teraz i w wieczności.

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ       2 kwietnia 2023

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Prorocki fragment Księgi Izajasza mówi nam o wewnętrznym nastawieniu Pana Jezusa, który wobec woli Bożej jest spokojny i posłuszny. Psalm 22, którym będziemy się modlić, jest przejściem od udręczenia, przez ufną modlitwę, do uwielbienia Pana Boga. Święty Paweł objaśnia nam sens tych trudnych wydarzeń i znaczenie posłuszeństwa, które jest otwarciem na doświadczenie mocy Bożej w naszym życiu. Czytana dziś Ewangelia Świętego Mateusza opowiada o wydarzeniach związanych z męką Pana Jezusa. Słuchając tych słów, towarzyszmy sercem naszemu Panu.

Niech usłyszane dziś słowo Boże będzie dla nas przygotowaniem na przeżycie tajemnicy paschalnej i trudnych chwil w naszym życiu.

NIEDZIELA WIELKANOCNA           Msza w dzień    9 kwietnia 2023

Słowo Boże Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego promienieje zdumieniem i budzącą się radością. Wobec tego wydarzenia stajemy zaskoczeni przy grobie Chrystusa, jak Święci Maria Magdalena, Piotr i  Jan, kiedy patrząc na pusty grób, powoli odkrywają prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Od tej chwili nic już nie jest takie, jak było przedtem. Oby tak samo działo się w naszym życiu. Niech Chrystusowe zmartwychwstanie dotyka głęboko naszego życia, jak zachęca Święty Paweł w drugim czytaniu. Niech słowa Świętego Piotra, wypowiedziane z natchnienia Bożego w domu Korneliusza, zachęcą nas do odważnego kroczenia za Panem Jezusem i dawaniu Mu świadectwa naszym życiem.

Zatrzymajmy w sercu słowo Boże, które dziś usłyszymy, i pozwólmy mu owocować radością.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY           10 kwietnia 2023

Liturgia słowa poniedziałku w oktawie Wielkanocy zatrzymuje nas przy wydarzeniach wielkanocnego poranka, kiedy jeszcze miesza się lęk z wielką radością oraz przy pierwszych spotkaniach ze zmartwychwstałym Panem. Wspomina także fakt przekupienia strażników sporą sumą pieniędzy, żeby świadczyli nieprawdę. Jednak, kiedy wsłuchamy się w słowo Świętego Piotra i Jedenastu, znających osobiście Jezusa, tłumaczących sens tych wszystkich wydarzeń, słyszymy ich mocne i pewne świadectwo.

Wsłuchajmy się zatem w słowo Boże. Niech ono żyje w naszych sercach, tak jak żyje w sercu Kościoła od samego początku, jako najdroższy skarb. Niech ono budzi nas ze smutku, wzywając do radości i dawania świadectwa.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                           17 kwietnia 2023

Miłosierny Bóg zawsze słucha z miłością każdej modlitwy człowieka. Słucha modlącego się Kościoła, jak mówią dziś o tym Dzieje Apostolskie. Słucha modlitwy człowieka będącego w trudnym doświadczeniu życiowym, jak naucza nas dziś Święty Piotr Apostoł, zachęcając na podstawie doświadczenia, do radości w strapieniach. Pan Bóg wysłuchał modlitwy niewiernego Tomasza, który złożył najpiękniejsze wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój!”, co potwierdził także całym swoim życiem i męczeńską śmiercią.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże. Niech Boże miłosierdzie ogarnie nas taką łaską, jaka dziś jest nam najbardziej potrzebna.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                         23 kwietnia 2023

Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka. Czeka na nas. Pan chce nam towarzyszyć w drodze, tak jak towarzyszył swoim uczniom, o czym przypomni nam odczytywany dziś fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Posyła nam swoich posłańców ze Jego słowem – z radosną nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa, o upragnionym zbawieniu, o czym mówią dziś Dzieje Apostolskie. Przez Chrystusa Pan Bóg wypowiedział szczególnie mocno słowo o miłości do człowieka. On ofiarował się, aby dźwignąć człowieka ze śmierci duchowej, o czym zapewnia nas Święty Piotr Apostoł.

Otwórzmy dziś na oścież przed Panem Bogiem nasze serca, niech słowo Boże je rozpali.

ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA          24 kwietnia 2023

Liturgia słowa uroczystości Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, karmi nas obficie mądrością życia. Mówi o sensie podejmowanego trudu, cierpienia i umierania. Zwraca uwagę na przeżywanie życia, a zwłaszcza podejmowania ofiary wspólnie z Panem Jezusem. Wtedy już nawet w cierpieniu rodzi się w nas radość – Pan Bóg działa w nas i przez nas, i sprawia, że pięknie owocujemy. Pogłębia się nasza więź, zażyłość z Panem Bogiem. Duch Święty nam towarzyszy, przynosząc pocieszenie, siłę, zapewnia o bliskości z Bogiem.

Przyjmijmy teraz słowo Boże z wielką otwartością, aby w naszym sercu, a przez nas także w sercach innych ludzi, mogły dokonać się niezwykłe sprawy w naszej zwykłej, ludzkiej codzienności.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                    30 kwietnia 2023

W liturgii dzisiejszej, czwartej niedzieli Wielkanocy mocno wybrzmiewa słowo, w którym Pan Bóg mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz to ktoś, kto całym sobą służy owcom: prowadzi je, pilnuje, karmi, poi i gdy trzeba, opatruje, nosi, przytula. Swoją troską obejmuje wszystkie potrzeby stada i każdej owcy. Pan Bóg stara się umożliwić nam spotkanie ze sobą w naszej codzienności. Dlatego stał się człowiekiem, żyje wśród nas i dlatego posyła wciąż do nas ludzi, przez których nieustannie działa w Kościele i w świecie.

Niech te słowa wprowadzenia w liturgię dzisiejszego dnia otworzą nas na słowo Boże, abyśmy umieli zaufać Dobremu Pasterzowi i z ufnością pozwolili Mu się prowadzić w naszym życiu.

NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI         3 maja 2023

Liturgia Słowa na uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, mówi nam przede wszystkim o Maryi jako Matce. Matce, którą chroni sam Pan Bóg, co usłyszymy z Apokalipsy Świętego Jana. Matce, której Pan Jezus w osobie Świętego Jana powierzył wszystkich ludzi, o czym przypomni nam dziś Ewangelia Świętego Jana. Matce, dzięki której przychodzi do nas łaska Boża, co usłyszymy w Liście do Kolosan.

Wraz z Maryją słuchajmy słowa Bożego, abyśmy pragnęli przyjmować je całym sercem, całym naszym człowieczeństwem, i służyć mu jak Maryja – nasza Matka i Królowa.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                           7 maja 2023

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli uświadamia nam, jak Pan Bóg jest bardzo blisko nas. Można powiedzieć, że jesteśmy w Sercu Trójcy Świętej, otoczeni troskliwością i miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niezwykłe są dzieła Bożej miłości: od wieków przygotowany dla nas dom Ojca; Chrystus, który wychodzi nam na spotkanie jako droga, prawda i życie; Duch Święty, który współpracuje z Kościołem. Boża miłość tak wszystko przygotowała dla człowieka, by go uszczęśliwiać w konkretach codzienności i w wieczności.

Wsłuchajmy się teraz w słowo Boże. Otwórzmy się na łaskę, którą chce nas Pan Bóg obdarować, i na miłującą Bożą obecność wśród nas.

ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA       8 maja 2023

Słowo Boże na dzisiejszą uroczystość przekazuje naukę o Chrystusie – Dobrym Pasterzu. Dobry Pasterz należy do owiec i jest gotów oddać za nie swoje życie. Najemnik przyjmuje inną postawę. Pilnuje owiec, ale wciąż liczy zyski i straty, i szybko opuści stado, kiedy mu się to przestanie opłacać. Święty Paweł mobilizuje nas do czuwania, bo zło na różne sposoby usiłuje wtargnąć w nasze życie.

Wysłuchajmy słowa Bożego z miłością, abyśmy z hojnością serca odpowiadali Panu Bogu w naszej codzienności.