Osoba odpowiedzialna: Mirosława Nocek.

Opiekun ks. Proboszcz

Dobre i poprawne czytanie jest sztuką. Tym bardziej publiczne czytanie słowa Bożego, oznajmienie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Nikt dotąd nie posiadał takiej sztuki na tyle, aby nie mógł jej bardziej doskonalić ani ulepszać. Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii własną funkcję liturgiczną, stoi więc obowiązek pilnego zdobywania sztuki czytania słowa Bożego. Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien on spełnić z należną czcią i miłością do Pisma św. aby wypowiadane słowo Boże, jako ,,żywe i skuteczne.”

LEKTORZY

Historia posługi lektora

W kościele łacińskim do 1972 r. było to drugie z 4 niższych święceń (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat) udzielane kandydatowi do kapłaństwa w czasie formacji seminaryjnej. 15 sierpnia 1972 r. papież Paweł VI w dekrecie Ministeria Quedam zniósł święcenia niższe w kościele łacińskim, ustanawiając w zamian posługi lektora i akolity.

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje posługi lektorskiej:

Lektor - alumn seminarium duchownego. Z reguły lektorami ustanawiani są klerycy na III roku formacji seminaryjnej. Poza regularnymi posługami, lektor-kleryk może m.in. święcić potrawy wielkanocne w Wielką Sobotę.

Lektor świecki. Lektorzy świeccy przygotowują się z reguły do swojej posługi przez uczestnictwo w kursie lektorskim. Kurs taki obejmuje wykłady z podstaw liturgiki, biblistyki i teologii, a także warsztaty z fonetyki i śpiewu.

W czasie obrzędu ustanawiania lektora, biskup wręcza mu Pismo Święte na znak władzy oficjalnego głoszenia Słowa Bożego.

Posługa lektora w kościele katolickim wiąże się przede wszystkim z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw wszystkich czytań za wyjątkiem Ewangelii.

Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii;

Jeśli nie ma kantora lektor może wykonać psalm responsoryjny.

 

Bieżące komentarze do czytań:

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM         3 stycznia 2021

Pan Bóg jest bardzo blisko nas. O tej prawdzie przypomina nam dziś liturgia słowa. Człowiek, jak mówi Mądrość Syracha, jest otoczony miłością i troską Ojca, Syna i Ducha Świętego. Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest dany ludziom jako światłość. Jest pośrednikiem Bożej łaski, jak mówi o Nim Ewangelia oraz List Świętego Pawła do Efezjan.

Otwórzmy nasze serca przed Panem przychodzącym w słowie Bożym, abyśmy poznali, jak bardzo zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani.

 

OBJAWIENIE PAŃSKIE         6 stycznia 2021

Naród Wybrany był społecznością, której Pan Bóg powierzył swojego Syna jako dar dla świata. Chwała Pańska zajaśniała nad Jerozolimą.  Do Betlejem przybyli także Mędrcy z dalekich krajów, odpowiadając na szczególne wezwanie i zaproszenie. Przyszli oddać pokłon Dziecięciu, w którym rozpoznali Króla świata. Stanowi to jakby zapowiedź słów Świętego Pawła, że poganie stali się już współdziedzicami, współczłonkami, współuczestnikami w Chrystusie.

Dziękując Bogu za tak wielki dar poznania Chrystusa Pana, jaki otrzymaliśmy, wysłuchajmy słowa Bożego, abyśmy i my potrafili oddać Panu Bogu pokłon, pełni radości i wdzięczności za łaskę, którą na nas obficie wylewa każdego dnia.

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO        10 stycznia 2021

Liturgia słowa niedzieli Chrztu Pańskiego wskazuje na znak wody. Woda jest symbolem błogosławieństwa Bożego, oczyszczenia z grzechów, a także Ducha Świętego.

Księga Izajasza przypomina o zaproszeniu do czerpania u Boga wody, która zaspokaja najgłębsze ludzkie pragnienie.

Ewangelia przypomina o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie. Nie był to chrzest w naszym rozumieniu, bo Chrystus był bez grzechu. Jest to jednak chwila niezwykła w dziejach świata: Bóg Ojciec potwierdził, że Jezus Chrystus jest Jego umiłowanym Synem Bożym.

Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego, biorąc je sobie głęboko do serca, abyśmy poznali dary łaski Bożej, które otrzymujemy w Chrystusie Panu.

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        17 stycznia 2021

Słowo Boże z dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że Pan Bóg miłuje każdego człowieka i każdemu przygotował szczególne powołanie.

Księga Samuela wspomina o wzrastaniu w wierze Samuela, który uczy się rozpoznawać głos Boży w swoim sercu.

Święty Paweł z kolei przypomina, że już jesteśmy Chrystusowi. Ewangelia przedstawia Świętego Jana Chrzciciela, który wypełnia swoje powołanie, ukazując Mesjasza, oraz Andrzeja, który zaraz przyprowadza do Jezusa swojego brata Szymona.

Podobnie każdy z nas jest powołany do wielkich spraw Bożych.

Wysłuchajmy słowa Bożego, aby pomogło nam odkrywać Bożą obecność w naszym życiu.

 

TRZECIA NIEDZIELA WCIĄGU ROKU         24 stycznia 2021

Słowo Boże chce nam dziś przypomnieć o konieczności stałego nawracania się do Pana Boga. Porzucenie zła ratuje mieszkańców Niniwy, bo zechcieli przyjąć słowa proroka i zmienić swoje życie.

Potrzebujemy dystansu do spraw tego świata, abyśmy nie pokładali złudnej nadziei w tym, co przemija, jak przypomina Święty Paweł.

Pan Jezus wkracza w nasze życie, tak jak wszedł w życiu rybaków znad Jeziora Galilejskiego. Zapewne myśleli, że już niewiele może ich w życiu zaskoczyć, a spotkali Mesjasza i ukazała się przed nimi nowa, wymagająca, ale jakże pasjonująca droga ich życia.

Wysłuchajmy teraz słowa Bożego z miłością, abyśmy chętnie chcieli zmieniać swoje życie ze względu na Pana Boga. Abyśmy się rozwijali, chodząc z radością Bożymi drogami.

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      31 stycznia 2021

Liturgia słowa czwartej niedzieli w ciągu roku wskazuje nam na Jezusa Chrystusa, który zapowiadany jest w Księdze Powtórzonego Prawa jako Brat pośród braci, niosący Boże słowo.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Pana, który zdumiewa swoich współczesnych, a także następne pokolenia, że mocą Bożą uwalnia od złego. Wyzwala ze smutku i więzi zła, aby człowiek  mógł z radością serca trwać przy Panu Bogu.

Niech słowo Boże dokonuje wielkich dzieł w naszym życiu. Otwórzmy nasze serca, aby Duch Święty mógł bez przeszkód działać, abyśmy byli wewnętrznie wolni i pełni radości uwielbiali Pana.

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       7 lutego 2021

Nieraz bardzo dokucza nam nasza słabość i kruchość. Słowo Boże chce nam dziś uświadomić, że choć nasze życie przemija na tym świecie, to z każdą sprawą możemy przyjść do Pana Jezusa. Dlatego, jak zauważa Święty Paweł, powinniśmy głosić Dobrą Nowinę, bo bardzo wielu ludzi potrzebuje Bożej łaski i naszego świadectwa o Panu Bogu.

Posłuchajmy więc z wielką wiarą i wdzięcznością słowa Bożego, aby mogło ono przemieniać nasze serce, oczyszczając je z egoizmu i uzdrawiając z ran, które zostały nam zadane przez grzechy.

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        14 lutego 2021

Liturgia słowa mówi dziś o chorujących na trąd. Trąd jest zaraźliwą chorobą skóry, wyrządzającą nieodwracalne zmiany. Jak wspomina Księga Kapłańska, chory musiał zachowywać się i ubierać w określony sposób, żeby z daleka można było uchronić się od zarażenia się tą chorobą. Pan Jezus z miłością dotyka chorego na trąd człowieka, o czym wspomina Ewangelia.

Święty Paweł przypomina zasadę, żeby wszystko czynić na chwałę Bożą.

Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego, abyśmy potrafili przyjmować w imię Jezusa naszych bliźnich, którzy nieraz wywołują w nas odrazę, oraz żebyśmy sami nie wahali się przyjść do Pana Jezusa, kiedy będziemy się czuli jak trędowaci.

Niech chwała Boża objawia się w naszej słabości.