• Slider-06.jpg
 • Slider-07.jpg
 • Slider-08.jpg
 • Slider-09.jpg
 • Slider-10.jpg
 • Slider-11.jpg
 • Slider-12.jpg
 • Slider-13.jpg
 • Slider-14.jpg
 • Slider-15.jpg
A A A

Prowadząca: Zdzisława Todryk

Opiekun: ks. Proboszcz

Cudowny Medalik

Cudowny Medalik objawiła Niepokalana Maryja św. Katarzynie Laboure, siostrze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Podczas jednego z objawień w 1830 r. usłyszała ona słowa: Postaraj się o wybicie i rozpowszechnienie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosić z ufnością i wiarą, otrzymają wiele łask. Św. Katarzyna zobaczyła dwie strony medalika. Na awersie postać Maryi, która wyciąga ku ziemi ręce, z których emanują promienie oznaczające łaski zlewane na ludzi. Maryję otacza napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Rewers obejmuje znak krzyża, z umieszczoną pod nim literą "I" oraz "M". Poniżej dwa serca -jedno z koroną cierniową, drugie z koroną z róż, przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Maryi wobec ludzi oczekujących na łaski.

 10 rad dla "Apostolatu Maryjnego" na każdy dzień

Przed pracą, modlitwą, odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: 
"Matko! Weź to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!". "Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!" (Łk 21, 36).

Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma świętego i bierz z nich naukę życiową! 
"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4, 4).

Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników!

"Módlcie się jeden za drugiego... Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego" (Jk 5, 16).

Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa! 
"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili" (Mt 25, 40).

 Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny!
"Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą" (Rz 12, 15).

 Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm!
"Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się!" (Flp 4, 4); "Weselcie się nadzieją!" (Rz 12, 12).

 Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym!
"Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam nakazałem. Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem" (Jer 11, 4).

Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, krewnym, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wštpliwości religijne i niepraktykującym! 
"Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask" - słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.

Pozyskaj inne osoby dla idei "Apostolatu Maryjnego"! 
"Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha!" (Rz 12, 11).

Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! 
"Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w pełnieniu dobrych czynów" (Tt 3, 8-14).

 Abc cudownego medalika i apostolatu maryjnego

Czym jest Cudowny Medalik?
Cudowny Medalik jest darem przekazanym nam przez Matkę Najświętszą, abyśmy o Niej pamiętali, do Niej się modlili i otrzymywali wielkie łaski, które czynią nas miłymi Panu Bogu.

Kiedy otrzymaliśmy od Matki Najświętszej Cudowny Medalik? 
Cudowny Medalik otrzymaliśmy w sobotę, przed pierwszą niedzielą Adwentu, w dniu 27 listopada 1830 roku.

W jakich okolicznościach Matka Najświętsza przekazała nam Cudowny Medalik?
Matka Boża ukazała się św. Katarzynie Laboure we Francji, w Paryżu, przy ul. du Bac nr 140, w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i poleciła wykonać medalik według wskazanego wzoru.

Jakie słowa skierowała wtedy Matka Najświętsza do św. Katarzyny Laboure?
Matka Najświętsza powiedziała do niej: "Postaraj się o wykonanie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask. Tych, którzy Mi ufają, otoczę szczególną opieką".

Dlaczego nazywamy ten medalik Matki Najświętszej "Cudownym Medalikiem"?
Nazywamy go Cudownym Medalikiem ze względu na cudowne jego pochodzenie oraz dla nadzwyczajnych łask, które otrzymują noszący go.

Kto nadał tę nazwę "Cudowny Medalik"?
Nazwę tę nadali ludzie, którzy, byli świadkami cudownych wydarzeń. Stolica Apostolska zatwierdziła tę nazwę.

Kiedy ludzie otrzymują wielkie łaski obiecane noszącym Cudowny Medalik?
Otrzymujemy wielkie łaski tylko wtedy, gdy nosimy Cudowny Medalik na sobie i bardzo gorliwie modlimy się do Niepokalanej Matki Bożej.

Jaką modlitwę zaleciła Najświętsza Maryja Panna w objawieniu na rue du Bac?
Modlitwą tą jest wezwanie: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

Jakie prawdy Maryjne zawarte są w treści tej modlitwy?
Słowa tej modlitwy przypominają nam, że Matka Najświętsza jest zachowana od grzechu pierworodnego oraz wskazują na Jej modlitewne pośrednictwo przed Bogiem.

Do czego zobowiązuje się noszący Cudowny Medalik? 
Każdy, kto nosi Cudowny Medalik, zobowiązuje się do podejmowania stałego wysiłku w doskonaleniu życia na wzór Niepokalanej.

Kogo przypomina nam Cudowny Medalik?
Cudowny Medalik przypomina nam Osobę Najświętszej Maryi Panny, Jej obecność w naszym życiu.

Czego dowodem zewnętrznym jest dla nas Cudowny Medalik? 
Cudowny Medalik jest dla nas, zgodnie z obietnicą Matki Najświętszej, widzialnym znakiem przypominającym, że jesteśmy pod czułą opieką naszej duchowej Matki.

Jakie prawdy religijne są wyrażone na Cudownym Medaliku? 
Pierwsza strona Cudownego Medalika z Matką Najświętszą depczącą głowę węża czyli szatana poucza, że Najświętsza Maryja Panna jest bez grzechu pierworodnego.

Tę prawdę uwydatnia również napis: "O Maryjo bez grzechu poczęta". 
Ręce zwrócone ku ziemi i obciążone promieniami wskazują na pośrednictwo łask.
Krzyż na drugiej stronie Cudownego Medalika mówi nam, że Druga Osoba Boska, Syn Boży, stał się Człowiekiem i umarł za nas dla naszego zbawienia.

Litera M (monogram Maryi) pod Krzyżem przypomina, że Matka Najświętsza współcierpiała z Synem Swoim, konającym na Krzyżu i została przez Niego ogłoszona naszą duchową Matką.
Serce otoczone cierniem - Najświętsze Serce Jezusa - uczy nas, że Bóg jest Miłością.
Serce przebite mieczem - Niepokalane Serce Maryi - jest symbolem miłości Matki Najświętszej względem każdego człowieka.
Dwanaście gwiazd przedstawia Dwunastu Apostołów, Kościół, i każdego z nas i przypomina nam nasze apostolskie zadania.

W jaki sposób możemy stać się apostołami? 
Apostołami stajemy się wtedy, gdy szerzymy dobro, prawdę i piękno i w ten sposób jesteśmy dla innych znakiem miłości.

Czym jest tzw. Apostolat Maryjny?
Nazwą Apostolat Maryjny określamy grupę osób, które zajmują się czynieniem dobra przy pomocy Matki Najświętszej, w najbliższym otoczeniu, to jest we własnej rodzinie, wśród krewnych, przyjaciół i znajomych oraz w miejscu pracy.

Jakim środkiem przede wszystkim posługuje się Apostolat Maryjny w czynieniu dobra?
Apostolat Maryjny jako główny środek przyjmuje Cudowny Medalik, który rozpowszechnia a przez to udostępnia wielkie łaski, jakie Matka Najświętsza obiecała noszącym go z wiarą i wielką ufnością względem Niej.

Kto może należeć do Apostolatu Maryjnego?
Do Apostolatu Maryjnego może należeć każdy, kto chce szerzyć dobro razem z innymi ludźmi.

Co czynią Apostołowie Maryjni każdego dnia? 
Apostołowie Maryjni w każdym dniu usiłują zachować tzw. "10 Rad dla Apostolatu Maryjnego".

Co czynią Apostołowie Maryjni każdego miesiąca?
W dniu 27 każdego miesiąca spotykają się na wspólnej modlitwie i rozważaniu.

Czym się szczególnie odznaczają Apostołowie Maryjni?
Cztery cechy charakteryzują Apostołów Maryjnych: poznawanie Matki Najświętszej, często powtarzane poświęcenie się Matce Bożej, miłość braterska, pokora.

Jakie znasz cudowne wydarzenia, które dokonują się przez Cudowny Medalik dzięki działalności Apostołów Maryjnych?
Głośnym wydarzeniem było nawrócenie żyda Alfonsa Ratisbonne'y dzięki gorliwemu katolikowi Teodorowi Bussiers, w dniu 20 stycznia 1842 r. Uzdrowienia, ocalenia z niebezpieczeństw, przemiany duchowe itd. opisywane są w "Promieniach Pośredniczki Łask", w piśmie przeznaczonym dla członków Apostolatu Maryjnego.

Jaki jest cel działalności Apostolatu Maryjnego? 
Apostolat Maryjny wyznacza sobie potrójny cel:

 1. Pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie.
 2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia.
 3. Szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.

Cele Apostolatu Maryjnego

Apostolat Maryjny wyznacza sobie potrójny cel:

 1. Pogłębianie Kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim i rozpowszechnianie Cudownego Medalika, połączone z odpowiednim pouczeniem.
 2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.
 3. Propagowanie idei braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek czy nieporozumień, często przeradzających się w nienawiść.

Obowiązki członków Apostolatu Maryjnego

 1. Pełne uczestnictwo we Mszy św. (o ile to możliwe codziennie);
 2. Czytanie Pisma Św. i książek religijnych w zależności od potrzeb duchowych, połączone z krótkim rozmyślaniem;
 3. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca w intencjach apostolskich;
 4. Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w naszym życiu. Znak ten winien wyrażać dbałość o skuteczne naśladowanie Niepokalanej w Jej wolności od grzechu, przez trwanie w łasce uświęcającej i częste zwracanie się w słowach modlitwy: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy";
 5. Comiesięczne spotkanie w grupach;
 6. Udział w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, w tzw. dniach wspólnoty.

Źródło: Podręcznik do Formacyj Apostolatu Maryjnego