Najbliższe spotkanie Zespołu W FORMIE ZDALNEJ: o terminie i kwestiach technicznych poinformujemy niebawem.

PIĘTNASTE ZEBRANIE ZESPOŁU SYNODALNEGO

PODCZAS II SYNODU DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

GRUDZIEŃ 2020 roku

 

DRUGA SESJA SYNODALNA:MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

I. WPROWADZENIE

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z sytuacji epidemicznej w naszym kraju, a jej generalnie przykrych konsekwencji doświadczamy na co dzień. Dotykają one również przestrzeni praktykowania naszej wiary, w tym parafialnych spotkań grup, ruchów, wspólnot itd. Synodalna Komisja główna, której przewodniczy biskup Edward Dajczak, zwróciła się jednak z prośbą do Księży Proboszczów, aby–pomimo tych trudnych warunków–zorganizowali kolejne zebranie parafialnych zespołów synodalnych, oczywiście z zachowaniem obowiązujących wytycznych państwowych i kościelnych. Szczególnie należy zadbać o to, aby materiały przygotowane na zebranie docierały również do tych Członków zespołu, którzy w aktualnych okolicznościach nie mogą osobiście uczestniczyć w życiu swojej parafii. Dzięki temu, będą oni na bieżąco zorientowani w pracach zespołu synodalnego, a nawet - jeśli zechcą - będą mogli wyrazić swoje refleksje i opinie dotyczące tematów poruszanych podczas zebrania, przekazując je Sekretarzowi zespołu, np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Na zakończenie zebrania trzeba przypomnieć informacje o rekolekcjach synodalnych na temat Eucharystii, które –miejmy nadzieję – odbędą się w roku 2021, zgodnie z harmonogramem podanym na obrazkach ze świętym Maksymilianem, przekazanych podczas poprzedniego zebrania. Mogą w nich również uczestniczyć osoby, które nie są Członkami zespołów synodalnych. Następnie należy rozdać uczestnikom zebrania, a także przekazać nieobecnym, kalendarzyki synodalne na nowy rok.

II.SESJE SYNODALNE

22 lutego 2020 roku odbyła się pierwsza sesja synodalna. Można więc powiedzieć, że II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej–po trzech latach od jego uroczystego otwarcia–wszedł w swoją zasadniczą fazę. Kolejne sesje synodalne poświęcone będą debatom nad projektami uchwał przygotowanymi przez każdą z trzynastu komisji tematycznych. Następnie uchwały wraz z przyjętymi poprawkami zostaną przegłosowane, a na zakończenie synodu –jako wspólny, doradczy głos Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego –zebrane i przekazane jego pasterzowi. Po wysłuchaniu tego głosu, biskup Edward Dajczak podejmie decyzje w sprawach dotyczących przyszłości naszej diecezji. Ogromnie cenny i niczym niezastąpiony wkład w przygotowanie projektów uchwał synodalnych wnoszą zespoły synodalne, które w maju 2017 roku zostały powołane we wszystkich 221 parafiach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dotychczas odbyło się czternaście zebrań tych zespołów. Większość poświęcona była, poprzedzonym wspólną modlitwą, dyskusjom na tematy zaproponowane przez komisje synodalne. Wypowiedziane podczas zebrań przemyślenia i uwagi oraz odpowiedzi na pytania zostały zapisane w protokołach, sporządzanych pieczołowicie przez Sekretarzy zespołów. Po ich otrzymaniu, Sekretariat synodu przekazywał te protokoły poszczególnym komisjom tematycznym. Na aktualnym etapie synodu, podczas kolejnych zebrań zespołów synodalnych ich Członkowie będą się mogli zapoznawać z najistotniejszymi treściami uchwał przedstawianych przez komisje tematyczne i dyskutowanych podczas sesji synodalnych. Podczas drugiej sesji, która odbyła się 26 września 2020 roku, został zaprezentowany projekt przygotowany przez Komisję ds. małżeństw i rodzin. Stanowi on owoc także tego, co zostało przekazane w protokołach zebrań zespołów synodalnych, nadesłanych ze 181 parafii. Z głównymi treściami tego dokumentu i zawartymi w nim wskazaniami można zapoznać się poniżej, aby potem wypowiedzieć się na ich temat podczas zebrania zespołu.

III. UCHWAŁA SYNODALNA –GŁÓWNE TREŚCI I WSKAZANIA

Należy towarzyszyć wszystkim małżonkom już od pierwszych chwil sakramentalnej wspólnoty poprzez tworzenie przestrzeni ich rozwoju, również duchowego, na wszystkich etapach życia małżeńskiego i rodzinnego. Duszpasterską troską należy także otoczyć małżeństwa i rodziny znajdujące się w tzw. Sytuacjach nieprawidłowych i trudnych.

1.Duszpasterze powinni dostosować formy, a także godziny swojej posługi wobec małżonków i rodziców do realnych warunków i trybu ich życia oraz codziennych obowiązków.

2.Należy zachęcać małżeństwa i rodziny do wspólnego przeżywania Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania, a także do rodzinnej modlitwy i świątecznego przeżywania niedzieli oraz do uczestniczenia w wydarzeniach religijnych.

3.Należy zwiększyć zaangażowanie rodziców w przygotowanie do przyjęcia przez ich dzieci sakramentów: chrztu, I Komunii św. i bierzmowania.

4.W parafiach powinno się tworzyć przestrzeń, inicjować, wspierać i zapewniać opiekę duszpasterską wspólnotom, ruchom i stowarzyszeniom związanym z duszpasterstwem rodzin. Warto, aby duszpasterze, a zwłaszcza sami małżonkowie, proponowali małżeństwom zaangażowanie się w formację w grupach, ruchach i stowarzyszeniach przeznaczonych typowo dla małżeństw i rodzin.

5.Zaleca się ustanowienie w parafiach małżeńskich par animatorskich, które swoim świadectwem życia rodzinnego będą zachęcać innych do troski o rodzinę i proponować formy pomocy dla rodzin. Pary te powinny być również gotowe do towarzyszenia narzeczonym w czasie ich przygotowania do małżeństwa oraz młodym małżonkom na początkowym etapie ich życia małżeńskiego i rodzinnego.

6.W każdej parafii powinien posługiwać doradca życia rodzinnego. Duszpasterze powinni informować narzeczonych i małżonków o tej posłudze i o zadaniach, które realizuje doradca.

7.Należy zapewnić małżonkom doświadczającym kryzysu odpowiednią pomoc duchową i psychologiczną (terapeutyczną) w poradniach katolickich, w których powinien dyżurować duszpasterz, mediator, pedagog, psycholog. Dostrzeganie małżeństw i rodzin będących w kryzysie, zarówno duchowym jak i materialnym, jest także zadaniem osób świeckich, które, ze względu na swój sposób życia, mają w tej kwestii często większe możliwości niż duszpasterze.

8.Należy zorganizować lub ożywić duszpasterstwo związków niesakramentalnych, zwłaszcza w większych ośrodkach na terenie diecezji, oraz powołać odpowiedzialnych za nie kapłanów. Duszpasterzy w parafiach należy odpowiednio przygotować do prowadzenia tego rodzaju duszpasterstwa. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które prowadzą głębokie życie religijne, warto roztropnie angażować w życie parafii.

9.Należy w sposób roztropny i odpowiedzialny ukazywać wartość związku małżeńskiego i zachęcać do zawierana sakramentu małżeństwa osoby żyjące w wolnym związku lub w związku cywilnym bez przeszkód, np. przy okazji wizyty duszpasterskiej lub ich obecności w kancelarii parafialnej.

10.Należy towarzyszyć osobom żyjącym w separacji, rozwiedzionym i opuszczonym, które nie zdecydowały się na życie w kolejnym związku.

11.Należy kontynuować lub inicjować oraz wspierać działania i inicjatywy różnych wspólnot i instytucji, które, w zgodzie z nauczaniem Kościoła, zajmują się rodzicami po stracie dziecka i małżonkami doświadczającymi problemów w zakresie płodności, a także osobami dotkniętymi skutkami zabiegu przerwania ciąży i tzw. metody in vitro.

12.Należy zabiegać o przygotowanie przez instytucje samorządowe procedur pochówków dzieci martwo urodzonych oraz zmarłych w wyniku poronienia lub zabiegu przerwania ciąży, a także opracować szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji tych procedur przez stronę kościelną.